You are here

Odsjek za dokumentaciju

Vođenje dokumentacije materijalnog i duhovnog odsjeka Odjeljenja za etnologiju uključuje:

  • knjigu glavnog inventara,
  • kartoteke etnografskih predmeta,
  • fotodokumentaciju,
  • audio i videozapise,
  • arhivsku i terensku građu.
Zaposleni: 
Merdina Tekač
viša dokumentaristica