You are here

Srednji vijek

Zbirka Odsjeka za srednji vijek obuhvata oko 11.500 predmeta srednjovjekovne kulture Bosne i Hercegovine u razdoblju od 6. do 15. stoljeća.

Stalna postavka Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku smještena je u tri dvorane. U prvoj dvorani predstavljeno je razdoblje od 6. do sredine 12. stoljeća, u drugoj dvorani razdoblje od 12. do 15. stoljeća, a u trećoj dvorani izloženi su spomenici arhitekture i skulpture od 12. do 15. stoljeća.

Zemaljski muzej BiH ima dvije izložbe stećaka postavljene na otvorenom prostoru.

Zaposleni: 
Dr. sc. Mirsad Sijarić
arheolog za kasni srednji vijek
muzejski savjetnik
MA Adisa Lepić
arheolog za rani srednji vijek
kustos
MA Lejla Bečar
arheolog za ranoosmanski period
kustos
Ostaci pogrebnog plašta kneza Mirka Radojevića

Ostaci pogrebnog plašta kneza Mirka Radojevića

Prema sačuvanom natpisu na jednom stećku u Kopošićima nedaleko od Ilijaša znalo se da je tu nekad bio ukopan bosanski knez Batić Mirković. Arheološkim istraživanjima provedenim na toj nekropoli 2015.

arheologija srednji vijek nadgrobna ploča

Fragment nadgrobne ploče kralja Stjepana Tomaša 

Tokom arheoloških iskopavanja Bobovca, stolnog mjesta bosanskih vladara, otkriveno je više fragmenata nadgrobnih ploča tri različita bosanska kralja.

Jezičac pojasa iz Vrbljana

U Vrbljanima kod Ključa, tokom arheoloških istraživanja kasnoantičkoga kastela, otkriveno je više predmeta koji se vežu za ranosrednjovjekovni period. Među tim predmetima posebno se ističe bronzani i pozlaćeni jezičac pojasa koji je sa obje strane ukrašen u tzv. insularnom stilu.

arheologija srednji vijek križ

Križ iz predromaničke crkve u Vrutcima

Na lokalitetu Crkvina kod sela Vrutci, na Ilidži kod Sarajeva, 1960. i 1961. godine izvedena su arheološka istraživanja prilikom kojih je istražena nekropola sa 80 stećaka i ostaci predromaničke crkve koja je spomenuta u povelji Bele IV, izdane u Glažu u Usori 20. 7. 1244. godine.

arheologija srednji vijek gotički natprozornik

Gotički natprozornik iz kraljevskog dvora na Bobovcu

Gornja palača kraljevskog dvora na Bobovcu, četverougaona građevina duga 19 i široka 5,6 metara, unutar koje se nalazila mala dvorska kapela, imala je monumentalne prozore u formi bifore ili trifore.