You are here

Laboratorij za konzervaciju keramike, kamena i mozaika

Laboratorij vodi brigu o arheološkim predmetima ali i predmetima mlađih perioda. Osim konzervacije i restauracije predmeta laboratorij obavlja in-situ konzervaciju-restauraciju, zaštitu prilikom arheoloških iskopavanja i dopremanja nalaza u laboratorije,  te  izrađivanjem replika  muzejskih eksponata od različitih materijala. 
Laboratorij primjenjuje savremene metode konzervacije i restauracije, proučava ih i modifikuje prema problematici predmeta, bavi se ispitivačkim i istraživačkim radom. Laboratorij  se bavi i preventivnom konzervacijom u depoima i stalnim postavkama.
 

Zaposleni: 
Mr Esad Vesković
Načelnik odjeljenja
Konzervator savjetnik
Emir Kapetanović
Konzervator za keramiku i metal
Emir Mutevelić
Konzervator za keramiku i metal

Stećci

Konzervatorski radovi - uklanjanje nečistoća i drugih korozionih produkata sa površine kamena. Saniranje malih pukotina i oštećenja. 

Keramika

Za novi stalni postav Odsjeka za prahistoriju vrši se konzervacija i restauracija keramičkih posuda. Na posudama se obavlja konsolidacija i rekonstrukcija. Da bi se vratila čitljivost predmetu, na modelovanim dijelovima radi se retuš.

Mozaik sa lokaliteta Panik, Bileća

Mozaik

Mozaik sa lokaliteta Panik, Bileća, sastoji se od 13 fragmenata,  njegova ukupna veličina iznosi oko 4 m X 6 m. Do sada su konzervirana i restaurirana  dva fragmenta u saradnji sa restauratorima iz Opificio Delle Pietre Dure iz Firence.