You are here

Digitalizacija audio zapisa etno-folklorističkih istraživanja Odjeljenja za etnologiju ZMBiH

Na Etnološkom odjeljenju Zemaljskog muzeja BiH u toku je druga faza projekta digitalizacije audio snimaka sa magnetofonskih traka. Audio zapisi su nastali šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća za vrijeme etno-folklorističkih istraživanja Bosne i Hercegovine. 

Proces njihove digitalizacije podrazumijeva prenos zapisa na savremeni, digitalni nosač zvuka, a zatim iznova, u savremenoj formi, evidentiranje istih u Folklorni arhiv Zemaljskog muzeja BiH (FAZM). 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, koja sarađuje sa Zemaljskim muzejom BiH na ovom projektu, obezbijedila je stručno lice, kao i potrebnu opremu.

Finansijsku podršku, kao i u prvoj fazi projekta, Zemaljskom muzeju BiH dodijelio je Upravni odbor Asocijacije muzičkih stvaralaca (AMUS). 

Projekat vodi dr. Nirha Efendić (Zemaljski muzej BiH), u saradnji sa  mr. Mirzom Kovačem (Muzička  akademija UNSA) i Merdinom Tekač (Zemaljski muzej BiH).