You are here

MuseumWeek u Zemaljskom muzeju BiH: #WomenMW

Ove sedmice, zajedno sa muzejima iz cijelog svijeta, obilježavamo #MuseumWeek.
Pratite nas i saznajte nešto novo, prisjetite se starog uz priče o Muzeju, ljudima, gradu, kulturi, umjetnosti i znanosti!

Ponedjeljak i prvi dan #MuseumWeeka posvećen je poznatim ženama iz umjetnosti, znanosti i kulture, ali i onim manje poznatim ili nepoznatim ženama koje svojim svakodnevnim djelovanjem oblikuju svijet oko nas

Nada Miletić rođena je 1925. godine u Prijedoru, u porodici prosvjetnog radnika. Osnovnu školu pohađala je u Skoplju i Prizrenu, gdje je i završila 1935. godine. Srednju školu pohađala je u Skoplju do 1941. godine, a zatim u Čačku, gdje je i maturirala 1943. godine.

Studirala je u Beogradu na Filozofskom fakultetu, na grupi Istorija umetnosti s arheologijom. Diplomirala je u februaru 1950. godine. Planskom raspodjelom stručnih kadrova dodijeljena je na rad u Bosnu i Hercegovinu. U julu 1950. godine  postavljena je na mjesto kustosa-pripravnika za srednji vijek u Arheološkom odjeljenju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Stručni ispit položila je u Beogradu 1953. godine. U zvanje višeg kustosa  za rani srednji vijek unaprijeđena je  1963. godine, a 1977. godine izabrana je u zvanje višeg naučnog saradnika. Zvanje naučnog savjetnika dobiva 1983. godine. Penzionisana je 1990. godine, ali je neprekidno radila u Zemaljskom muzeju BiH do aprila 1992.

Period rata provela je u Sarajevu, redovno se interesujući za dešavanja u Zemaljskom muzeju BiH. Nakon rata aktivno se uključuje u rad na vraćanju srednjovjekovne izložbe u  Arheološkom odjeljenju Zemaljskog muzeja BiH i postavci nove izložbe “Bosna i Hercegovina u doba Karolinga, kraj VIII- početak X vijeka”.

Preminula  je u Sarajevu, 8. oktobra 2002. godine,  a sahranjena je u Banjoj Luci.

Nada Miletić, naučni savjetnik, provela je čitav svoj radni vijek u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Tokom dugog perioda  bila je član Naučnog vijeća Muzeja, član Izdavačkog savjeta Zemaljskog muzeja, član redakcije Glasnika Zemaljskog muzeja, sveske za Arheologiju, član redakcije naučnog projekta  ”Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine” i član Nacionalnog komiteta u dva međunarodna enciklopedijska projekta .

Za doprinos nauci i kulturi dva puta je odlikovana, 1973. godine Ordenom rada sa srebrnim vijencem i 1989. godine Ordenom zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom.

Sa dr. Irmom Čremošnik, 1953. godine vrši iskopavanja na srednjovjekovnoj nekropoli uz crkvu u Lisičićima. Učestvuje i u radu ekipe pod rukovodstvom dr. Jovanke Kovačević 1957. godine na  kompleksu srednjovjekovne arhitekture Prevlaka (Tivat). Sa rukovodiocem iskopavanja dr. Ivankom Nikolajević 1975. godine radi u Prijedjelu (Foča)  na  nekropoli stećaka uz crkvu.

Nada Miletić pripadala je generaciji stručnjaka arheologa Zemaljskog  muzeja BiH koji su počeli raditi neposredno iza II svjetskog rata, tj. pedesetih godina.

Od samih početka naučnog rada, osim problematike ranosrednjovjekovne arheologije i umjetnosti na području Bosne i Hercegovine, Nada Miletić radi i na proučavanju stećaka:

U saradnji sa akademikom dr. Alojzom Bencom pripremila je izložbu “Umjetnost stećaka”. Izložba je prikazana 1965. godine u Beogradu; 1967. godine u Antverpenu (Holandija) i Majncu (Njemačka); 1968. godine u Pragu (Čehoslovačka) i Bukureštu (Rumunija); 1969. godine u Zagrebu; 1971. godine u Parizu i Sarajevu u sklopu izložbe “Umetnost na tlu Jugoslavije od praistorije do danas”; 1972. godine u Budimpešti (Mađarska); 1975. godine u Ljubljani; 1982. godine u Sarajevu, kada su stećci koji su prenijeti sa nekropola iz Bosne i Hercegovine u sklopu izložbe “Umetnost na tlu Jugoslavije od praistorije do danas”,  izloženi  kao stalna postavka  na prostoru ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hecegovine. 
 

Iz Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Arheologija, ns 50/51, 2008/2009, Sarajevo, 2009.