You are here

Poziv za predaju radova za Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine - sveska arheologije 54

Poštovane kolegice i kolege, Uredništvo Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sveska Arheologija, priprema novi broj časopisa. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane da predaju svoje radove. Uputstva za predaju, tehničke karakteristike i rokovi predočeni su u nastavku.

Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine je znanstveni časopis koji donosi kulturnu, historijsku i znanstvenu problematiku s područja arheologije i srodnih humanističkih znanosti. Časopis izlazi od 1889. godine. 

UPUTE AUTORIMA 

Za broj u tekućoj kalendarskoj godini radovi se primaju se do 1. maja 2017. godine. Rukopisi pristigli nakon tog datuma razmatrat će se za naredni broj. Rukopisi se primaju na bosanskom ili hrvatskom ili srpskom jeziku i engleskom jeziku, a tiskaju se u dvojezičnom obliku.

Radove u digitalnom obliku treba poslati na e-mail adresu: kontakt@zemaljskimuzej.ba (sa naznakom za Uredništvo GZM/Arheologija), ili snimljene na CD ili DVD (uz obavezan ispis) na adresu: Glasnik Zemaljskog muzeja BiH/Arheologija, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Zmaja od Bosne 3, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

U trenutku predaje rukopis ide na anonimni recenzentski postupak, na najmanje dvije recenzije. Nakon ocjenjivanja rada autor je dužan unijeti promjene u tekst prema priloženim recenzijama i uputama Uredništva. U opravdanim slučajevima Uredništvo zadržava pravo odbijanja rada. U slučaju oprečnih stavova recenzenata Uredništvo daje rad trećem recenzentu. Recenzenti predlažu kategorizaciju rada, a Uredništvo donosi konačnu odluku. 

U Glasniku Zemaljskog muzeja BiH objavljuju se: 
– originalni naučni radovi, 
– pregledni radovi, 
– stručni radovi 
– prethodna saopćenja, 
– referati sa skupova. 

OBAVEZNI DIJELOVI RUKOPISA 

Rukopis je potrebno predati kao Word dokument, naslovljen imenom i prezimenom autora. Piše se u proredu 1.5, fontu Times New Roman, veličina 12, a ukoliko je unutar teksta katalog piše se veličinom 10. 

Zaglavlje mora sadržavati:
1) naslov rada 
2) podatke o autoru/autorima:ime i prezime autora, akademski stupanj (titula), naziv i adresa ustanove u kojoj radi, e-mail adresa 
3) apstrakt/sažetak:treba imati opseg od 150 do 200 riječi, piše se u trećem licu u kurzivu na jeziku teksta 
4) ključne riječi:na dnu apstrakta navode se ključne riječi (5-10) 

CITIRANJE PRILOGA U TEKSTU 

Na priloge (slike, karte, tablice, table, kataloške jedinice i slično) autor se u tekstu poziva u zagradama, na sljedeće načine: (sl. 1), (karta I), (tab. 1), (T. I), (kat. br. 1). 

Ako se autor poziva na jedan od više detalja u jednom prilogu: (sl. 5, 7), (karta II, 1), (T. I, 1). 

Ukoliko se poziva na više detalja s istoga priloga: (T. I, 1, 3, 7–10). 

Ako se u tekstu autor poziva na više predmeta s više priloga: (T. I, 1, 3, 7–10; T. II, 7–9, 11). 

CITIRANJE LITERATURE 

Časopis prati navođenje bibliografskih izvora u sistemu stil s bilješkama (footnotes). 

Stil s bilješkama koje je potrebno označiti na pripadajućem mjestu u tekstu u neprekinutom nizu od 1 naviše: Raunig 1982. 
Više bibliografskih jedinica u istoj bilješci navodi se kontinuirano, odijeljeno tačkom i zarezom: Raunig 1982, 54; 1984, 72. 

POPIS LITERATURE 

Popis literature je jedinstven za dvojezični tekst. U popisu literature treba izbjegavati kraćenje naslova i naziva časopisa. Literatura se navodi autorskim abecednim redom. Više djela istoga autora navesti kronološki, a više radova jednog autora sa istom godinom izdanja navesti kao: Čović, 1983; Čović, 1983a. 

Naslov (i podnaslov) knjige odnosno naziv časopisa treba pisati u kurzivu (italic). Treba navoditi izvorna imena mjesta izdanja, primjerice, “Wien” a ne “Beč”. 

Primjeri navođenja bilješki za: 

1) MONOGRAFIJE/KNJIGE JEDNOG AUTORA I RADOVE U ZBORNICIMA 

Bilješka u tekstu: 

Busuladžić 2010, 15-17, kat.br. 62. 

Raunig 1983, 85, T.IV; T.V, 2-4. 

U popisu literature: 

A. Busuladžić 2010, Morfologija antičkih fibula iz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo. 

B. Raunig 1983, Neki manji i neobjavljeni nalazi bronzanog doba zapadne Bosne, u: Zbornik Arheološkog društva Bosne i Hercegovine knjiga I: Arheološka problematika zapadne Bosne, Sarajevo, 71-78. 

1.1) DVA ILI VIŠE AUTORA

Ako se citira djelo koje više autora, potrebno je navesti prvog autora te staviti naznaku et al: 

Bilješka tekstu: 

Benac et al. 1956, 90, T. XI, 4. 

U popisu literature: 

A. Benac, B. Čović 1956, Glasinac I, Sarajevo. 

1.2) POGLAVLJE U KNJIZI S VIŠE AUTORA 

Bilješka u tekstu: 

Miletić 1984, 382, 412-422. 

U popisu literature: 

N. Miletić 1984, Rani srednji vijek u: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša, Sarajevo 375-434. 

2) ČLANAK U ČASOPISIMA 

Bilješka u tekstu: 

Čović 1965, 54. 

Citirana bilješka (”fusnota”) navodi se nakon navoda stranice na kojoj se nalazi, a njezin radni broj naznačuje se kraticom bilj: Čović 1965, 54 bilj. 23. 

U popisu literature: 

B. Čović 1965, Uvod u stratigraiju i hronologiju praistorijskih gradina u Bosni, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine n.s.A. 20, Sarajevo, 27-145. 

Uredništvo