You are here

Poziv za predaju radova za Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine - sveska za Arheologiju, broj 56 za 2024. godinu

Poštovane kolegice i kolege, Uredništvo Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sveska Arheologija  poziva sve zainteresovane da predaju radove za svesku broj 56 za 2024. godinu.

Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine je naučni časopis koji donosi kulturnu, historijsku i naučnu problematiku s područja arheologije i srodnih humanističkih nauka. Časopis izlazi od 1889. godine. 

Za broj u tekućoj kalendarskoj godini radovi se primaju do 1. augusta 2024. godine. Rukopisi se primaju na bosanskom ili hrvatskom ili srpskom jeziku i engleskom jeziku, a štampaju se u dvojezičnom obliku.

Uputstva za predaju, tehničke karakteristike i rokovi predočeni su u nastavku.