You are here

Prva faza programa "Upravljanje muzejskim zbirkama" završava danas u Zemaljskom muzeju BiH

Danas zavšava prvi ciklus predavanja Upravljanje muzejskim zbirkama u organizaciji Fionn Zarubica Learn i Muzeja, a uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.

Program je podijeljen na tri sesije (oktobar i decembar 2016.  i januar 2017.), od kojih svaka traje po dvije sedmice i uključuje teorijska predavanja u učionici i online, audio-vizualne prezentacije, literaturu, kao i praktični rad, rad na studijama slučaja sa naglaskom na timskom radu, interakciji i razmjeni znanja između predavača i kolega iz drugih institucija, ali i primjenu stečenih teorijskih i praktičnih znanja.

Prve dvije sedmice programa Upravljanje muzejskim zbirkama bile su posvećene teorijskim predavanjima, propitivanjima značenja i značaja umjetnosti, mogućnostima i načinima zaštite i prezentacije umjetničkih predmeta i zbirki. 

Druga sesija programa bavit će se praktičnom primjenom stečenih znanja, a predavanja treće sesije bit će posvećena direktnoj komunikaciji sa publikom, public outreach projektima, fundraising-u i sličnim načinima uključivanja šire društvene zajednice u zaštitu i promociju kulturnog naslijeđa.

Upravljanje muzejskim zbirkama je profesija koja je važna za promicanje umjetničkih i kulturnih aktivnosti u savremenom svijetu. Rad na zbirkama zasniva se na modernom i praktičnom pristupu zaštiti, upravljanju zbirkama i prezentaciji umjetničkih i predmeta kulturne baštine, kao i na razvoju zbirki, obrazovanju u oblasti rada na zbirkama. Menadžment muzejskih zbirki ima važnu ulogu u zaštiti kulturnog naslijeđa i može doprinijeti obnavljanju privrede preko značajnih rezultata koji se mogu postići u lokalnoj zajednici, ali i šire.

Predavanjima Upravljanje muzejskim zbirkama u Zemaljskom muzeju BiH prisustvuju muzealci, kustosi, galeristi, studenti, ali i oni koji se tek upoznaju sa zaštitom i prezentacijom kulturnog naslijeđa.