You are here

Stručnjaci iz Mađarske u entomološkoj zbirci Zemaljskog muzeja BiH

U Zemaljskom muzeju BiH borave stručnjaci iz Mađarske, iz Mađarskog prirodoslovnog muzeja i Eötvös Loránd univerziteta u Budimpešti, koji rade na muzejskoj zbirci pravokrilaca u okviru projekta proučavanja Orthoptera zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope.

Cilj njihove posjete je istraživanje zbirke Orthoptera, izuzetno bogate zbirke Zemaljskog muzeja BiH koja obuhvata prije svega primjerke sakupljene na području Balkanskog poluostrva od kraja 19. vijeka do danas. Njen najveći dio čini zbirka Orthoptera koju je dr. Sonja Mikšić prikupila u drugoj polovini 20. vijeka, tokom svog rada u Zemaljskom muzeju BiH. Dr. Sonja Mikšić je svoj naučno-istraživački rad posvetila upravo pravokrilcima, do tada gotovo potpuno nepoznatoj grupi insekata u Bosni i Hercegovini, a rezultat tog proučavanja, pored ove zbirke, je i veliki broj naučnih radova iz ove oblasti.