You are here

Završen projekat "Izgradnja kapaciteta za prikupljanje podataka, digitalizaciju prirodnjačkih zbirki i izradu informacionog sistema Odjeljenja za prirodne nauke Zemaljskog muzeja BiH"

Zahvaljujući finansijskoj podršci Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na Odjeljenju za prirodne nauke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine uspješno je realizovan projekat „Izgradnja kapaciteta za prikupljanje podataka, digitalizaciju prirodnjačkih zbirki i izradu informacionog sistema Odjeljenja za prirodne nauke Zemaljskog muzeja BiH“.

Realizacijom ovog projekta postignuta je veća osposobljenost i opremljenost stručnog kadra Odjeljenja za provođenje terenskih istraživanja i aktivnosti na digitalizaciji zbirki. Uspješno je završeno postavljanje servera i kompjuterske mreže što predstavlja prvu fazu uspostave informacionog sistema i baze podataka u kojoj će se pored podataka iz zbirki Odjeljenja za prirodne nauke prikupljati i svi drugi podaci o biodiverzitetu Bosne i Hercegovine. Pored toga nabavljena je i foto oprema kao glavni dio uspostave laboratorije za digitalizaciju i započeta digitalizacija entomološke zbirke, najveće zbirke u Odjeljenju za prirodne nauke Zemaljskog muzeja BiH.

Nabavkom nove opreme i razvojem baze omogućeno je značajno unapređenje rada Odjeljenja za prirodne nauke na prikupljanju i čuvanju podataka zahvaljujući čemu će biti moguće ostvariti i bolju koordinaciju sa nadležnim institucijama u zaštiti biodiverziteta, bolju saradnju sa istraživačima, kao i olakšano korištenje podataka koji se čuvaju u zbirkama muzeja.

Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je terensko istraživanje i prikupljanje novih podataka o distribuciji ugroženih i zaštićenih vrsta u FBiH i vrsta od međunarodnog konzervacijskog značaja. U okviru projekta realizovana su terenska istraživanja u gotovo svim regijama Federacije BiH pri čemu je prikupljen veliki broj podataka uključujući nove podatke o više desetina ugroženih, zaštićenih i endemičnih vrsta biljaka, gljiva, insekata, vodozemaca, gmizavaca i ptica.

Slika 1. Modro lasinje, Moltkia petraea (Tratt.) Griseb., Visočica - Konjic

Slika 2. Potočni plavac, Coenagrion ornatum (Selys, 1850), Ljubuško polje

Slika 3. Alpski daždevnjak, Salamandra atra Laurenti, 1768, Prenj planina