You are here

Fauna planinskih tekućica

Stalna postavka na Odjeljenju za prirodne nauke, izložba pruža uvid u životinjski svijet karakterističan za potoke i rijeke bosanskohercegovačkih planina kao specifičan ekosistem. Izdvajaju se pojedine vrste ptica kao značajni indikatori nezagađenosti ovog tipa ekosistema: vodomar (Alcedo atthis), planinska pliska (Motacilla cinerea) i vodeni kos (Cinclus cinclus). Tu su i druge interesantne vrste sisara, riba i vodozemaca, poput vjeverice (Sciurus vulgaris), potočne pastrmke (Salmo trutta fario) i pjegavog daždevnjaka (Salamandra salamandra).