You are here

Nazubljeni denar - Denarius serratus

  • Odjeljenje za arheologiju, prahistorija, novac– sredstvo plaćanja, Rimska Republika, 79. g. pr.n.e., Mala Gradina kod Čapljine, Hercegovina
  • Odjeljenje za arheologiju, prahistorija, novac– sredstvo plaćanja, Rimska Republika, 79. g. pr.n.e., Mala Gradina kod Čapljine, Hercegovina

Odsjek:

Srebrni novac, u nominali denara. Na prednjoj strani (avers) nosi prikaz na desno okrenute glave Junone Sospite, koja nosi kozju kožu, a s lijeve strane je simbol (prsten?). Na stražnjoj strani (revers) je prikazan na desno okrenut grifon uzdignutih prednjih nogu, sa krilima u zraku i repom koji vijori, a ispod prednjih nogu je simbol (pinceta?). Natpis L. PAPI se odnosi na Luciusa Papiusa, osobu koja je bila zadužena za kovanje novca (kovnički magistrat).

Denari su bili srebrnjaci koji su se počeli koristiti 211. g. pr. n.e. i zadržali se do 3. stoljeća n. e. U razdoblju kasne Republike, javljaju se tzv. nazubljeni denari (denarius serratus). Nazubljenim rubovima se, u stvari, utvrđivala čistoća srebra, odnosno, dokazivalo da je novac izrađen u potpunosti od srebra, a ne samo posrebren.

Vrsta materijala i tehnike:

Dostupnost 
Predmet se čuva u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom Muzeja i kustosom.
  • Odjeljenje za arheologiju, prahistorija, novac– sredstvo plaćanja, Rimska Republika, 79. g. pr.n.e., Mala Gradina kod Čapljine, Hercegovina
  • Odjeljenje za arheologiju, prahistorija, novac– sredstvo plaćanja, Rimska Republika, 79. g. pr.n.e., Mala Gradina kod Čapljine, Hercegovina