You are here

Sljepoočni kolutovi tipa Sanski Most

  • Odjeljenje za arheologiju, prethistorija, prahistorija, nakit, mlađe željezno doba, srednje željezno doba, sljepoočni kolutovi, Sanski Most

Odsjek:

Naušnice sljepoočničarke tipa Sanski Most nosile su se na području sljepoočnica, okačene na traku koja je išla preko čela. Sastoje se iz dva dijela. Gornji je načinjen od šire trakaste žice, a donji je u obliku dva konusa bez šiljastog dna; dijelovi su spojeni donjim krajevima. Ukrašena je samo jedna strana, i to vjerovatno ona koja se nosila okrenuta prema vani. Ukras se sastoji od jedva vidljivog cik-cak motiva izvedenog urezivanjem i tremoliranjem, što je ponovljeno uz samu ivicu. Također, na tri je mjesta vidljiv i ukras duploga kružića s tačkom, inače poznat s nekih primjeraka istovremenih fibula (varijanta Certosa XIIIh), koje potječu upravo sa ovoga lokaliteta. Naušnice su nađene samo u Sanskom Mostu, te tako predstavljaju izraziti lokalni element ženske nošnje na prijelazu iz starijeg u mlađe željezno doba.

 

 

Lokalitet:

Vrsta materijala i tehnike:

Dostupnost 
Predmet se čuva u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom muzeja i kustosom.
  • Odjeljenje za arheologiju, prethistorija, prahistorija, nakit, mlađe željezno doba, srednje željezno doba, sljepoočni kolutovi, Sanski Most