You are here

Butmirska figurina ljudske glave

  • arheologija prahistorija figura glave

Odsjek:

Posebna karakteristika butmirske kulture je figuralna plastika. Najveći broj ovih nalaza koji predstavljaju ljudske i, rjeđe, životinjske figurine potječe s lokaliteta Butmir.

Posebnu pažnju plijeni jedan broj sačuvanih glava ljudskih figurina. Odlikuju se naglašenim realizmom u izradi i predstavljaju izdvojenu i originalnu pojavu u umjetnosti neolitika uopće. Različit način modeliranja lica, nosa, čela, kose i oblika glave pretpostavlja i razlikovanje nekih rasnih osobina. Iako se ne može sa sigurnošću tvrditi predstavljaju li ove figurine različite rasne tipove, svakako se mogu promatrati kao jedan poseban odraz umjetničkog shvaćanja pripadnika butmirske kulture.

Vrsta materijala i tehnike:

Dostupnost 
Predmet se čuva u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom muzeja i kustosom.
  • arheologija prahistorija figura glave