You are here

keramika

Keramika

Za novi stalni postav Odsjeka za prahistoriju vrši se konzervacija i restauracija keramičkih posuda. Na posudama se obavlja konsolidacija i rekonstrukcija. Da bi se vratila čitljivost predmetu, na modelovanim dijelovima radi se retuš.

arheologija antika posuda
<

Riton u crvenofiguralnom stilu

Grčka slikana keramika je vrlo važan arheološki materijal, na osnovu koga je moguće rekonstruirati svakodnevni život, trgovinu, društvene odnose, religiju i historijske događaje tog perioda.

arheologija prahistorija posuda lonac
<

Keramička posuda vučedolske kulture

Keramička posuda iz pećine Hrustovača kod Sanskog Mosta pripada najizrazitijoj kasnoeneolitičkoj kulturnoj pojavi u Bosni i Hercegovini – vučedolskoj kulturi, koja se u svojoj kasnoj fazi širi dolinom Une i Sane u zapadnu i dolinom Bosne i Vrbasa u srednju Bosnu.

arheologija prahistorija figurina

Figurina žene

Najveći broj ljudskih figura s lokaliteta Butmir pripada ženskim likovima na kojima su jasno izražene spolne osobine. Na pojedinim primjerima su urezanim linijama i ubodima naglašeni i pojedini detalji odjeće – haljina, naramenice, ogrlice i sl.

arheologija prahistorija posuda
<

Posuda butmirske kulture

Upotreba keramičkog materijala najizrazitija je karakteristika butmirske kulture.

arheologija prahistorija lonac

Butmirski lonac

Najznačajnija kasnoneolitička kulturna pojava u Bosni i Hercegovini, nazvana prema istoimenom i prvom istraženom lokalitetu, Butmiru kod Sarajeva.

arheologija prahistorija figura glave

Butmirska figurina ljudske glave

Posebna karakteristika butmirske kulture je figuralna plastika. Najveći broj ovih nalaza koji predstavljaju ljudske i, rjeđe, životinjske figurine potječe s lokaliteta Butmir.

arheologija prahistorija figurina

Boginja iz Luga

Pedesetih godina 20. stoljeća, prilikom izvođenja građevinskih radova u okolini Goražda, devastirana su dva značajna arheološka lokaliteta.

arheologija prahistorija amfora

Keramička posuda – amfora s tri ručke

Trbušasta posuda – amfora visokog cilindričnog vrata, istaknutog ramena s dvije ili tri trakaste ručke – pripada kategoriji finog keramičkog posuđa.

arheologija antika posuda

Posuda s motivom pozorišnih maski

Predmet je donesen u Zemaljski muzej u fragmentiranom stanju, kao slučajni nalaz, da bi nakon rekonstrukcije dobio sadašnji oblik. Posuda je od fino prečišćene zemlje, tankih stijenki, djelimično oštećena pri otvoru. Na tri su strane vidljivi reljefi koji predstavljaju pozorišnu masku.